Home

„EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK, ÉS ÚGY TÖLTSÉTEK BE A KRISZTUS TÖRVÉNYÉT”

(GAL 6.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egymással egymásért Békés Megyében

 

című projekt rövid bemutatása

 

A projekt megvalósítása a Közösségi Misszió és a Providus Alapítvány alkotta konzorciumban történik. A Közösségi Misszió, a Magyar Pünkösdi Egyház nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy egyházi intézménye. Az önálló gazdálkodással bíró belső egyházi jogi személy szervezetei révén jelentős közcélú intézményhálózatot tart fenn, amelyek az idősek, fogyatékos személyek- pszichiátriai betegek nappali ellátása, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, területén szolgálják a magyar társadalmat. A Misszió által fenntartott intézmények 10-11 éves múltra tekintenek vissza. A Misszió intézményfenntartóként folyamatosan fogadja a hozzá forduló igényeket és lehetőségeihez mérten ezen igényekhez igazítva alakította kapacitásait. Így fejlesztette fel az ellátható személyek számát házi segítségnyújtás területén 3560 főről 7518 főre, tette lehetővé a szociális étkezetés igénybevételének 4 év távlatát vizsgálva 1000 fős emelkedését, hozott létre új nappali ellátási formákat. A Misszió által elért szociális szolgáltatást igénybevevők köre fokozatosan folyamatosan bővül.

A Providus Alapítvány, mint a Közösségi Misszió együttműködő szakmai partnere, illetve jelen projekt keretében megvalósítóként részt vevő konzorciumi partner, segítséget nyújt a helyi közösségekben, adott társadalmi környezetben jelentkező oktatási hátrányok kezeléséhez azoknak az embereknek, akik társadalmi, szociális, etnikai, vagy egyéb helyzetük, adottságuk miatt önhibájukon kívül a munkaerő-piacról kikerültek és oda hosszú idő óta sem tudnak visszakerülni.

Tevékenységét elsősorban képzéseken, tréningeken keresztül fejti ki a rászorulók partnerek részére. Alaptevékenységéből adódóan jelen projekt keretében az Alapítvány lesz felelős a tréningek megszervezéséért, a vele járó feladatok lebonyolításáért, a tréningekhez kapcsolódó tevékenységek megvalósításáért. Tervezett tevékenységeinkkel olyan veszélyeztetett társadalmi csoportok kihívásaira igyekszünk inspiráló válaszokat találni, amelyek a szerveztek által hatékonyan és hitelesen megszólíthatóak, a velük való kapcsolat a projekten túlmutatóan fenntartható.

A létrehozandó új, helyi közösségeink részére szervezendő programok, események túlmutatnak megvalósulásukon, hiszen megélésükkel hosszú távú elköteleződést remélünk a résztvevőktől, akik képessé válnak saját szemléletükben, életvitelükben ekként pozitív változásokat generálni. Projektünk célcsoportjai a 25 év alatti fiatalok, 50 év felettiek, idősek, romák, alacsony iskolai végzettségűek.

A projekt programjai Dél-alföldön, Békés megyében, Kevermesen, Békésen, Eleken, Békéscsabán és Kétegyházán fognak megvalósulni. A konzorcium tagjainak feltett szándéka, hogy a projekt által is érintett településeken lévő jelenlétet erősítve, az alapszolgáltatásokon és szakellátáson túl, olyan közösségi programokat szervezzen a célcsoportok tagjai részére, amelyek egyrészt tartalmas szórakozást, élmény gazdag kikapcsolódást, másrészt a közösségi lét előnyeit, harmadrészt a csoportok önszerveződési képességének megerősítését biztosítja. A társadalmi problémák iránt érzett felelősségvállalásunkból adódóan, a programok közösségépítő erején keresztül intézményünk erősíteni, fokozni kívánja az egyházi intézményünk települési életbe való integrálódását, a helyi társadalmi szövet részévé válásával, az egyéni élmények, személyes kapcsoltok „munkaidőn túli” elmélyítésével. Ennek megfelelően a projektünk legfontosabb rövid távú céljai a szemléletformálás, a különböző okok miatt hátrányos helyzetű, heterogén társadalmi csoportok önismeretének, életvezetési tudatosságának fejlesztése és a szervezeti képességeink fejlesztése, míg hosszú távon a hátrányos helyzetű személyek befogadása elősegítése és a fiatalok esélyeinek a növelése. A fentiekben rögzítettekre alapozva a projekt keretében olyan új közösségeket kívánunk létrehozni, működtetni és fenntartani, mint a több programot magában foglaló Sorsfonó Önismereti Műhely, a Gitárklub, a Kertbarát Kör, a Nagyi reform klub, a Szurkolói klub, amelyek a célcsoportok problémáira, kihívásaira igyekszik hosszú távú válaszokat, megoldásokat biztosítani. Továbbá a konfliktuskezelési, probléma megoldási készségek fejlesztése, stresszhelyzetek kezelésre tréningeket kívánunk tartani az ellátási területünkön dolgozó szociális szakemberek körében, kérdőíves módszerrel történő kiválasztást követően. A programok témájának, céljainak és célcsoportjának a meghatározásakor törekedtünk az alapellátás során azonosított problémák, kihívások mind teljesebb azonosítására és beépítésére, a módszerek olyan módon történő kiválasztására, hogy azok alkalmasak legyenek az együttműködés csoporttagok közötti kialakítására, a szemléletváltás érdekében.

A megvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

-        Projektbe bevonandó célcsoport tagok száma: 313 fő

-        A projektben megvalósuló csoportos programok: 11 db

-        A projektben megvalósuló szervezetfejlesztési tevékenység: 1 db.

 

A projekt legfontosabb adatai a következők:                            

Kedvezményezett konzorcium tagjai:

Közösségi Misszió (5600 Békéscsaba Luther u. 20 fszt.2)

Providus Alapítvány (5742 Elek Gyulai út 18.)

Projekt összköltsége: 49.730.381 Ft

Támogatási konstrukció megnevezése: Széchenyi 2020, Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program; Az egyházak hátránykompenzációs szerepének megerősítésére, A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00324

Támogató: Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése

Támogatási intenzitás: 100%"A szeretet a szíved megújulása."
Luther Márton

"A jó ember jó kincséből jót hoz elő."
Máté 12,35

"Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad."
1 János 4,16

INTÉZMÉNYEIK

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 33

Fogyatékosok és idős személyek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5744 Kevermes, Toldi u. 3-3

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

SZOLGÁLTATÓ CENTRUM

6721 Szeged, Zárda u. 7.

Házi segítségnyújtás

Ellátási terület: Szegedi, Hódmezővásárhelyi, Orosházai, Mezőkovácsházai járások

TÁMASZ HÁZ

5744 Kevermes, Jókai út 71.

Pszichiátriai betegek bentlakásos otthona

Ellátási terület: Magyarország

Útmutatóul

„Istenem, Te magad vagy a szeretet. Aki ismeri a szeretetet, Ismer Téged. A szeretetről pedig csak az tudhat valamit, Aki gyakorolja is.”

Szent Ambrus imája

Szociális ellátásaink

Házi segítségnyújtás
Biztosítjuk a gondozásra szoruló embereknek az egyéni igényeikre alapozott ellátás nyújtását saját környezetükben.
Bentlakásos otthon
Krónikus pszichiátriai betegséggel küzdő személyeknek komplex ellátása, szakképzett gondozókkal otthonunkban.
Idős és fogyatékos személyek nappali ellátása
Saját szükségleteikre alapozott, egyéni fejlesztő programokra épülő foglalkozásokat, társas együttléteket valamint a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését biztosítjuk az ellátást igénybe vevők részére.

Adományvonal

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka." Jakab 1,17

A Közösségi Misszió nagyon fontosnak tartja, hogy a hátrányos helyzetű családoknak segítsen. Ehhez várunk tartós élelmiszereket, tanszereket, ruhákat, játékokat, stb. Támogatást adhatnak bankszámlánkra történő utalással, a "megjegyzés" rovatban feltüntetve: céladomány (cél megnevezése), illetve tárgyadományokat küldhetnek rászorulóink részére, melyeket az alábbi címeken található Humán Szolgáltató Központjainkban adhatnak le rendezett csomagolásban.

    KÖZÖSSÉGI MISSZIÓ
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Luther u. 20. fszt. 2.
Telefon/Fax: +36-66/633-011
Email: info@kozossegimisszio.com
Adószám: 18205994-2-04
Bankszámlaszám: OTP Bank 11733003-20129790